VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině
Jiří Rydval - 13. prosinec 2004, 12:27:04

ŽILINA ( 21.-22.10.2004) - V  roce 2004 již uplynulo celých 21. let od doby, kdy se v Brně konala první Konference o evidenci nemovitostí. Na ní byl položen základ k tradici pravidelného setkávání českých a slovenských odborníků v oboru zeměměřictví a katastru a výměně zkušeností a informací o stavu katastru u nejbližších sousedů. V tomto roce zeměměřiči obou našich států konferenci využili i k tomu, aby si zavzpomínali a oslavili dvě společná významná jubilea. V roce 2004 uběhlo 50 let od soustředění zeměměřických služeb do tehdy nově zřízeného resortu geodézie a kartografie a 40 let od doby, kdy byla založena evidence nemovitostí. Proto měla VIII. konference o KN slavnostní ráz a přijeli na ní téměř všichni významní činitelé resortů a zájmových zeměměřických organizací z obou našich zemí. Pozvání přijali i zástupci Stovarzyszenia Geodetów Polskich.

 Konferenci pořádala ve dnech 21. a 22. října 2004 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov v Domě techniky ZSVTS v Žilině. Spolupořadateli byli ČSGK a Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Podle mého odhadu přijelo asi 200 účastníků, z toho asi třetina z Česka. Program konference zahrnoval dvoudenní maratón přednášek ve čtyřech programových blocích, odbornou výstavu a čtvrteční společenský večer. Vložné včetně stravování, společenského večera, sborníku a konferenčních nákladů bylo díky generálnímu sponzorovi firmě Intergraph stanoveno rozumně na1 500 Sk.

 

My, kteří jsme přijeli o den dříve, jsme večer před zahájením konference využili k procházce po historickém středu Žiliny, který je od roku 1987 Městskou památkovou rezervací. Centrum je po několikaletých úpravách z velké části již pěkné opravené a pro návštěvníky velmi atraktivní. Od moderního hotelu Slovan, ve kterém jsme byli ubytovaní, jsme prošli po čtvercovém Mariánském náměstí s domy s podloubím k budově divadla, kde právě natáčela slovenská televize. Pří prohlídce města nás trochu překvapil kult Andreje Hlinky – Otce národa s jeho sochou na stejnojmenném nově a krásně upraveném náměstí. Z náměstí je při nočním osvětlení nádherný pohled na monumentální schodiště se sousoším Cyrila a Metoda, budovu divadla, Buriánovy věže a věže farského kostela Nejsvětější Trojice, který je symbolem Žiliny. Žilina s více než 80 000 obyvateli je dnes již zase krajským městem, které se má čile k světu. Dokládá to nejen nová výstavba a rostoucí obchodní centrum poblíž Domu techniky, ve kterém se konala konference, ale i plánovaná miliardová zahraniční investice do vybudování automobilky KIA nedaleko Žiliny.

      

Program prvního dne konference zahájil předseda SSGK ing. Eduard Maták. Pak následovaly příspěvky emeritních předsedů ČÚZK a ÚGKK SR ing. J. Šímy, CSc. a doc. Ing. I. Horňanského, PhD. Ti ve svých vystoupeních připomněli a zhodnotili vznik a  padesátiletý rozvoj resortu a čtyřicetiletý vývoj pozemkové evidence v našich zemích. Zdůraznili, že i přes to, že budování resortu i evidence nemovitostí bylo zahájeno ve složitém politickém období plánovaného hospodářství jsou dosažené výsledky soustředěné zeměměřické služby výrazně pozitivní. Bez soustředění kapacit, technických a finančních prostředků by toho nebylo možné dosáhnout. I evidence nemovitostí, která obsahovala některé prvky sloužící dobovým politicky motivovaným požadavkům, měla mnoho pozitivních aspektů. Na ty bylo možné navázat při budování moderního katastru nemovitostí sloužícího dnešní demokratické společnosti a potřebám tržní ekonomiky.

 

Za nepřítomnou předsedkyni promluvil místopředseda SÚGKK ing. Peter Vojtko, který zhodnotil současný stav a načrtl budoucí vývoj resortu geodézie, kartografie a katastru na Slovensku. Uvedl i některé údaje o slovenském katastru, které jsem  sestavil v následující tabulce a porovnal se stavem v ČR (rok 2003).

 

Údaj

SR

ČR

Počet ukončených řízení V /v tis./

250

498

Počet ukončených řízení Z /v tis./

230

485

Počet obcí

3550

6249

Počet LV /v mil./

3,3

5,0

Počet parcel KN (registr C) /v mil./

5,8

15,6

Počet parcel ve zjednodušené evidenci (registr E) /v mil./

6,7

6,1

Počet zapsaných registrů obnovené evidence pozemků /v % k.ú./

47

-

Pokrytí území státu katastrální mapou v digitální formě /v % k.ú./

24

26

 

Tyto údaje jsou vzhledem k počtu obyvatel a rozloze státního území většinou srovnatelné. Z historických příčin je ale stav pozemkové evidence na Slovensku méně příznivý a pozice našich slovenských kolegů obtížnější. Některé problémy proto řeší jinými způsoby než u nás. Uvedu např. řízení o obnově evidence pozemků a právních vztahů k nim, jehož výsledkem je rozhodnutím schválený ROEP (registr obnovené evidence pozemků). Ten pak má charakter veřejné listiny, jeho údaje se zapisují záznamem do katastru a nahrazují chybějící podklady. Problematika ROEPů a pomalý postup jejich zpracování  byl předmětem páteční přednášky ing. Lubici Hudecové, PhD. z ÚGKK SR. Dalším příkladem jiného postupu je správní poplatek za urychlení řízení V, který má být od Nového roku zvýšen z 5000 Sk na 8000 Sk. V katastrální legislativě je v SR v důsledku potřeby dokončení harmonizace předpisů s právem EU nyní aktuální ochrana osobních údajů (odstranění RČ z KN), mají se evidovat ceny zemědělských a lesních pozemků a zrušit EL. V rámci návrhu reformy slovenských ústředních orgánů se podařilo zabránit sloučení ÚGKK s jinými orgány a tím ztrátě ekonomické samostatnosti.

 

V oblasti ICT se ÚGKK SR ubírá stejným směrem jako ČR. Významným krokem bylo zprovoznění internetového Katastrálního portálu na adrese www.katasterportal.sk provedené v únoru letošního roku ve spolupráci s nám známou firmou NESS Czech, s.r.o. Údaje byly zpočátku aktualizovány v měsíčních intervalech. Vznik, realizaci, provoz a další rozvoj portálu popsal ve své přednášce ing. Pavol Kvarda z GKÚ Bratislava. Podobně jako u nás se nyní řeší otázka úplaty za tyto údaje.

 

O vývoji ISKN SR a jeho budoucích přínosech hovořili podrobněji v odpoledním samostatném vystoupení v sekci B zástupci Intergraphu ČR ing. Jakub Svatý a ing. Vladimír Stromček.

 

Souběžně probíhaly v sekci A přednášky Aktuality v právní úpravě katastru nemovitostí v obou státech.

 

 České účastníky velmi zajímal příspěvek předsedy ČÚZK ing. Karla Večeře nazvaný Prognóza katastru nemovitostí a hlavní směry jeho rozvoje. Přednášející v úvodu popsal komplikovanou situaci při vzniku KN v transformačním období, která byla později ještě ztížena rozpočtovými restrikcemi. Konstatoval, že i přes to, že se podařilo většinu dřívějších problémů vyřešit a vytvořit moderní katastrální systém, je třeba ještě odstranit některé nedostatky historického původu a určité problémy v oblasti legislativy, lidských zdrojů a zejména financování systému. Budoucnost katastru vidí v orientaci na zákazníka, rozvoji služeb a postupném rozvolnění vazby na státní rozpočet. Uvedl, že v technické oblasti dokážeme udržet krok se světem, ale je k tomu nezbytné prosadit již v blízké budoucnosti (3-5 let) jiný model financování, který by další rozvoj resortu umožňoval.

 

Ve druhém odpoledním bloku odborníci z ústředních úřadů obou zemí hovořili o aktualitách v informačním a technologickém zabezpečení katastru, správě KN a poskytování služeb veřejnosti. Ing. Bohumil Janeček seznámil účastníky se změnami v organizaci resortu ČÚZK, jeho financováním a grafy doložil trvalý nárůst požadavků klientů na služby a informace z katastru.

 

Následovaly přednášky o obnově katastrálního operátu. Ing. Karel Štencel, ředitel KÚ pro Zlínský kraj, ve svém příspěvku o digitalizaci SGI KN konstatoval, že po současném útlumu může být problémem zajistit potřebné resortní kapacity pro příští rozšíření této činnosti. Paralelně totiž dochází ke snižování počtu zaměstnanců KÚ a jejich přesunu na plnění základních úkolů v jiných agendách se stále rostoucími požadavky veřejnosti.

 

Poslední odpolední přednáškou ale první den konference ještě neskončil. Všichni se těšili na společenský večer v sále Domu techniky. Večerní program zahájil po 19 hodině poetickým přípitkem hostitel ing. Maták. Pak následovala zábava, tanec, dobré jídlo formou švédských stolů a ještě lepší pití. Při něm se řešily odborné záležitosti, navazovaly nové kontakty a všichni se dobře bavili.

 

Druhý den konference dostali možnost přednést své příspěvky i mimoresortní účastníci. Páteční dopoledne bylo ve znamení pozemkových úprav, nového registru půdy ČR a systému vzdělávání a výuky katastru na VÚT v Brně a na STÚ Bratislava.

 

Ing. František Janovský z GEOSu Litoměřice  vyzdvihl přínosy pozemkových úprav jako jeden z pilířů významných pro budování technických a právních základů státu. Pak poukázal na důležitost dobré spolupráce projektanta s katastrálním úřadem a připomněl potřebu domapování částí katastrálních území nezahrnutých do pozemkových úprav resortem, kde již v současné době z kapacitních důvodů dochází ke skluzům.    

 

Zajímavá byla přednáška ing. Pavla Trojáčka z Ekotoxy Opava, který hovořil o novém registru půdy v ČR. Tento registr je součástí Integrovaného administrativního a kontrolního systému známějšího pod zkratkou IACS, bez kterého by zemědělci nemohli využívat dotace EU.  Při zpracování a aktualizaci registru jsou podkladem ortofotomapy zpracované resortem. Známé je mediální pozdvižení, když byl zjištěn více než 15% rozdíl mezi výměrou zemědělské půdy v ČR evidovanou v Registru produkčních bloků a v katastru nemovitostí. Tento rozdíl byl přednášejícím vysvětlen (rozdíly v úplnosti evidence, předmětu evidence, metodice a standardech). Podle diskutujících v kuloárech ovšem není stav, kdy neexistuje vazba mezi registrem půdy a katastrem nemovitostí ideální.

 

Příspěvky autorů z Ústavu geodézie VTÚ v Brně z Katedry mapování a pozemkových úprav Stavební fakulty STÚ Bratislava se zabývaly především současným stavem výuky v oblasti katastru nemovitostí na těchto vysokých školách v rámci bakalářského a magisterského (inženýrského) studijního programu. Při tom se na obou školách již při bakalářském studiu klade velký důraz na to, aby student získal takové teoretické a praktické znalosti, které mu umožní v této oblasti pracovat. Určitým nedostatkem je to, že ještě není zcela dořešeno zařazení absolventů bakalářského studia do praxe.  

 

Zajímavá a výborně organizovaná konference skončila a s účastníky se za řečnický pult přišel rozloučit zástupce pořadatele ing. Maták. Je to skvělý řečník a vždycky, když jej při téhle příležitosti poslouchám, tak si říkám, příště nesmíš chybět.

 Tentokrát děkuji za účast v ŽiIině Spolku zeměměřičů Brno, který mně účast na konferenci umožnil. 
Jinak sborník přednášek zájemci  naleznou  mimo jiné v knihovně ODISu VÚGTK ve Zdibech.

 

 

 Fotografie
Žilina Konference o KN
Žilina Konference o KN
Žilina Konference o KN
Žilina Konference o KN
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 199066